Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna 2022./2023. mācību gadam

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

(izglītības iestādes nosaukums)

 

PKK vārds, uzvārds

Ligita Eihvalde

PKK slodze

0,57

 

Plānoto darbību realizēšanas laiks

2022./2023.

Metodiskais darbs (darbs pilnveidotā mācību satura īstenošanā, materiālu izstrāde )

 

KAA pasākumi izglītojamiem

 

 

Individuālo karjeras konsultāciju un grupu nodarbību nodrošināšana izglītojamajiem

 

 

Izpētes un informatīvais darbs

Darbs ar izglītojamo vecākiem

SEPTEMBRIS

 

Jauniešu interešu izpēte, vajadzību apzināšana.

PKK darba plāna 2022./2023. mācību gadam izveide, saskaņošana ar skolas administrāciju.

 

Pārrunas un darba plānošana kopā ar skolas administrāciju un MK vadītājiem par karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotā mācību saturā  īstenošanu skolā.

 

Konsultācijas skolas skolotājiem par KI integrēšanu pilnveidotajā mācību procesā (pēc pieprasījuma).

“Mana izvēle - medicīna” koordinēšana skolā (sadarbībā ar RSU Liepājas filiāli).

 

Kopīgu karjeras atbalstu nodarbību un aktivitāšu plānošana ar SMU koordinatori 7.- 12. klašu skolēniem, sasaistot ar JA Latvia piedāvātajām aktivitātēm.

 

 

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

 

 

Informācijas sniegšana 7.-12.klašu skolēniem par individuālajām karjeras konsultācijām (e-klasē un ar klašu audzinātāju starpniecību).

 

Skolas 9. un 12.klašu absolventu tālākizglītības izpēte, datu apkopošana un nodošana projekta koordinatorei.

 

Datu bāzes papildināšana skolas mājas lapā par absolventu tālāko izglītību, nodarbinātību, profesijas virziena izvēli.

 

Skolas iepriekšējo gadu  absolventu tālākizglītības esošās situācijas izpēte, datu apkopošana un iesniegšana skolas administrācijai un LIP.

 

Informācija klašu audzinātājiem/priekšmetu skolotājiem par metodiskajiem materiāliem  VIAA mājas lapā.

 

Aptauja par skolēnu darbu vasarā (7.- 12.klašu skolēniem).

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Izglītojamo vecāku informēšana par individuālo konsultāciju pieejamību (vecākiem; vecākiem kopā ar bērniem; skolēniem).

 

Konsultācijas izglītojamo vecākiem (pēc pieprasījuma).

 

Vecāku informēšana par   par karjeras atbalsta pasākumiem un aktivitātēm skolā.

 

 

OKTOBRIS

“Uzņēmēj-spējas ”

“Karjeras nedēļas 2022” pasākuma plāna izveide.

 

Sadarbības un darba plānošana 7.-9. klasēs kopā sociālo zinību skolotāju par karjeras vadības prasmju idenficēšanu mācību priekšmeta standartā.

7.klasēm: “Personības izaugsmes plānošana”

8.klasēm: “Biznesa plāna izveide”

 

 

Konsultācijas skolas skolotājiem par KI integrēšanu pilnveidotajā mācību procesā (pēc pieprasījuma).

 

Kompetenču pilnveidošana ikmēneša PKK seminārā.

 

 VIAA informatīvs seminārs par anketas aizpildīšanu "Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana", ZOOM platformā. 11.10.2022.

 “Karjeras nedēļas 2022”  organizēšana un koordinēšana skolā.

17.10.:

* KN atklāšana – tiešsaistes iedvesmas pasākums 9.-11.kl. skolēniem

* “Iepazīstu uzņēmumu” 9.b kl. “Svešvalodu nozīme uzņēmuma darbā”

*Iepazīšanās ar  RSU Liepājas filiāli (10.-12.kl. interesenti)

18.10.:

*Iepazīšanās ar Valsts Robežsardzes Liepājas nodaļu un Muitas pārvaldi (10.-12.kl. Interesenti)

* “Iepazīstu uzņēmumu” 8.b kl. “Latviešu valoda uzņēmuma komunikācijā”

19.10.:

* “Iepazīstu uzņēmumu” 9.a kl. “Svešvalodu nozīme uzņēmuma darbā”

* IT diena Liepājā – LOC Rožu zālē (8. - 12.kl. interesenti vai klašu grupas)

20.10.:

*Tiešsaistes diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” (10.-12.kl.)

*  “Iepazīstu uzņēmumu” 7.c kl. “Koleģialitāte, tolerance, veiksmīga komunikācija uzņēmuma kolektīvā”

21.10.

“Iepazīstu uzņēmumu” 9.c kl. “Svešvalodu un latviešu valodas loma uzņēmuma darbā”

“Arhitektūra un vide” - tikšanās ar arhitektu 7.-to klašu skolēniem (sadarbībā ar Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā MK vadītāju).

“Salikto procentu aprēķini banku ikdienā” - integrētā karjeras/ matemātikas nod. 11.klasēm.

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

 

Grupu konsultāciju “Manas intereses un darba pasaule” sniegšana skolas 7.klašu skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu)

Aptauja izglītojamiem- 7. klašu skolēnu interešu un vajadzību apzināšana. Aptaujas anketu apkopošana, iegūtās informācijas izvērtēšana. Klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju iepazīstināšana ar aptaujas rezultātiem.

 

Informācijas sniegšana skolēniem par individuālajām karjeras konsultācijām (e-klasē un ar klašu audzinātāju starpniecību).

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Konsultācijas izglītojamo vecākiem (pēc pieprasījuma).

 

Vecāku informēšana par   par karjeras atbalsta pasākumiem un aktivitātēm skolā.

 

 

Tiešsaistes diskusijas vecākiem (KN ietvaros) “Kā attīstīt sava bērna superspējas” koordinēšana skolā.

NOVEMBRIS

Valsts pārvalde, likumdošana, valsts aizsardzība

Precizēt / papildināt aptaujas anketu 8.-to klašu skolēniem “Manas prasmes, spējas un darba pasaule”.

 

Konsultācijas skolas skolotājiem par KI integrēšanu pilnveidotajā mācību procesā (pēc pieprasījuma)

 

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem karjeras konsultantiem- lektore Diāna Šķēle

 

Kompetenču pilnveidošana ikmēneša PKK seminārā

“Mana izvēle - medicīna” koordinēšana skolā (sadarbībā ar RSU Liepājas filiāli).

 

“Anatomijas pielietošana citās profesijās”Organizēt tiešsaistes Anatomijas muzeja nodarbības 9.klasēm (sadarbībā ar Dabaszinību jomas MK vadītāju).

 

“Mērnieks” integrētā karjeras izgl./ matemātikas nod. 6.klasēm.

 

Uzņēmējdarbības iedvesmas Konference “Uzdrīkstēties uzvarēt”, 9.-12. klašu skolēni, 16.11.2022.

 

 

 

 

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Individuālās karjeras atbalsta konsultācijas skolēniem kopā ar vecākiem -  pēc pieprasījuma.

 

Grupu konsultāciju “Man atbilstošā mācību/ studiju/ darba joma” sniegšana skolas 9.klases skolēniem (saskaņā ar skolas KI programmu).

 

Grupas konsultācijas “Informācijas meklēšana un tās izmantošana karjeras izvēlē” sniegšana skolas 10.klases skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu).

 

Aptauja izglītojamiem- 8.klašu skolēnu interešu un vajadzību apzināšana. Klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju iepazīstināšana ar aptaujas rezultātiem.

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Piedalīšanās 7.-12. klašu vecāku sapulcēs, vecāku informēšana par karjeras atbalsta pasākumiem un aktivitātēm skolā.

 

Liepājas pilsētas IP rīkotā semināra vecākiem koordinēšana skolā.

DECEMBRIS

Radošo profesiju mēnesis

Darba plānošana kopā ar skolas administrāciju un MK vadītājiem par karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotā mācību saturā  īstenošanu skolā. 2.semestrī.

 

Precizēt / papildināt karjeras plānošanas veidlapu vidusskolēniem.

Tikšanās ar skolas absolventiem “Mans pieredzes stāsts” (sadarbībā ar klašu audzinātājiem; saskaņā ar skolas gada pasākumu plānu).

 

“Valsts tiesiskā sistēma” - intgrēta karjeras izgl./ sociālo zinību nod. 9.klasēm.

 

Individuālās karjeras konsultācijas 9. un 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

 

Grupas konsultācijas “Karjeras plānošana un vadība” sniegšana skolas 12.klases skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu).

Informēt 8.-9.klašu skolēnus par profesionālajām izglītības iestādēm Kurzemē, Latvijā.

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Konsultācijas izglītojamo vecākiem (pēc pieprasījuma).

 

Informēšana  par tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumiem vecākiem.

JANVĀRIS

Skolas absolventi – dažādu nozaru/ profesiju pārstāvji

Atskaites par mācību gada 1.semestrī organizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem sagatavošana un iesniegšana skolas administrācijai.

 

PKK ikmēneša seminārs, pieredzes apmaiņa, izvērtējums par 1. semestra pasākumiem

“Tikšanās ar skolas absolventiem”,11.un 12. klašu skolēniem.

 

“Mana izvēle - medicīna” koordinēšana skolā. (sadarbībā ar RSU Liepājas filiāli)

 

Swedbank” “Dzīvei gatavs” nodarbību koordinēšana skolā sadarbībā ar dabaszinību, valodu, tehnoloģiju jomu skolotājiem.

KAA pasākuma “Studijas ārzemēs – mīti un realitāte” organizēšana skolas 10.-12.klašu skolēniem - interesentiem (saskaņā ar skolas KI programmu un saskaņā ar skolas gada pasākumu plānu) sadarbībā ar 11.klases audzinātāju (nepieciešamības gadījumā – ZOOM platformā)

 

“Darbs bankā” - karjeras izgl./ sociālo zinību integrētā nod. 8.klasēm

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupas konsultācijas “Darba tirgus tendences” sniegšana skolas 11.klases skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu)

 

 

10.klašu skolēnu izpēte. Aptauja “Izvēlētā padziļinātā kursa atbilstība manam karjeras plānam”

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Konsultācijas izglītojamo vecākiem (pēc pieprasījuma).

 

Informēšana  par tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumiem vecākiem.

FEBRUĀRIS

Izglītības iespēju izpētes mēnesis.

 

Jauniešu forums “Mana nākotnes pilsēta”

 

Aptaujas ”Man piemērotākā profesionālā joma” izveide (9.klasēm)

Izglītības iespēju izstādes „Skola 2022” apmeklējums 11.- 12. klašu audzēkņi. (klātienē vai tiešsaistē)

 

“Mana izvēle - medicīna” koordinēšana skolā. (sadarbībā ar RSU Liepājas filiāli)

 

“Tulkošana” -integrēta karjeras izgl./ latv.val nodarbība 11.klasēm

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

 

Grupu konsultāciju “Manu spēju, prasmju atbilstība darba videi” sniegšana skolas 8.klašu skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu)

 

Grupas konsultācijas “Priekšmetu izvēļu grozi vidusskolēniem mūsu skolā” sniegšana skolas 9.klašu skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu)

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Konsultācijas izglītojamo vecākiem (pēc pieprasījuma).

 

Informēšana  par tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumiem vecākiem.

MARTS

Radošuma nedēļa

 

Jauniešu forums “Mana nākotnes pilsēta” (sadarbībā ar SEZ

Izveidot aptauju 9.klašu skolēniem par padziļinātā kursa izvēli vidusskolā (sadarbībā ar MK vadītājiem)

Profesionālās izglītības popularizēšana-Atvērto durvju dienu apmeklēšana profesionālajās izgl. iestādēs. Piedalās interesenti balstoties uz veikto 2022./ 2023. mācību gada interešu un karjeras atbalstu nepieciešamības izpēti.

 

“Fizika darba pasaulē”   integrēta karjeras izgl./fizikas nod. 10.-12.klašu skolēniem.

 

KAA pasākuma “Kā darbojas pašvaldība?” organizēšana skolas 7.-9.klašu skolēniem (sadarbībā ar Sociālās un pilsoniskās jomas MK vadītāju).

10.kl.datorikā (tēmā ,,Informācijas dizains”) tikšanās ar programmētāju no Digitālo inovāciju parka (G.Kravčuks)

 

“Mana budžeta plānošana” - integrēta karjeras izgl./ sociālo zinību nod. 8.klasēm.

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

 

Grupu konsultāciju “Mans karjeras plāns” sniegšana skolas 9.klašu skolēniem. (saskaņā ar skolas KI programmu).

9.klašu skolēnu aptauja “Padziļinātā kursa izvēle izglītības turpināšanai”

 

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs.

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Tiešsaistes pasākuma “Mans bērns izvēlas karjeru” organizēšana un vadīšana skolas 7.-9.klašu skolēnu vecākiem.

APRĪLIS

 

ĒNU dienas mēnesis “Ciemos pie uzņēmējiem”

“Ēnu dienas ” skolas nolikuma aktualizēšana

 

Aptaujas par skolēnu ārpusskolas nodarbībām un dalību interešu pulciņos, to ietekmi uz karjeras izvēli,  attīstību precizēšana / pilnveide.

“Ēnu dienas” organizēšana un  koordinēšana skolā.

KAA pasākuma “Izvēlos studijas” koordinēšana  11.-12.klašu skolēniem - interesentiem.

“Profesija – uztura speciālists” organizēšana skolas 7.- 8.klašu skolēniem (saskaņā ar skolas KI programmu; sadarbībā ar Veselības un fiziskās aktivitātes jomas MK vadītāju)

11.klase ķīmija, bioloģija (Tēmās ,,Procesi ar vielām, ,,Organiskās vielas “, ,,Antibiotikas”) tikšanās ar farmaceitu  (A.Skinča, H.Stālberga)

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

 

Grupas konsultācijas “Lēmuma pieņemšana” sniegšana skolas 12.klases  skolēniem

(saskaņā ar skolas KI programmu).

Aptauja par skolēnu ārpusskolas nodarbībām un dalību interešu pulciņos, to ietekmi uz karjeras izvēli,  attīstību (7.-12.kl.)

 

Informācijas sniegšana skolēniem par iespēju strādāt vasarā “Nodarbinātības projektos”

Skolēnu iesniegumu izvērtēšana (sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un klašu audzinātājiem).

 

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs.

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Piedalīšanās 7.-12. klašu vecāku sapulcēs.

MAIJS

Uzņēmējdar-bība Dienvidkurze-mes novadā – “Lauki šodien”

Atskaites par mācību gada 2.semestrī organizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem sagatavošana un  iesniegšana skolas administrācijai

KAA pasākuma organizēšana skolas 8.-12.klašu skolēniem – interesentiem “Treneris – sports, profesija, izglītība” (saskaņā ar skolas KI programmu; sadarbībā ar Veselības un fiziskās aktivitātes jomas MK vadītāju).

 

“Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?” - integrēta karjeras izgl./ sociālo zin.nod 7.klasēm.

 

11.klase bioloģijā par jaunākajiem pētījumiem Biomedicīnas pētījumu centrā tiešsaistē vai klātienē tikšanās ar zinātnieku.

5. klases dabaszinības (tēmā ,,Atkritumu pārstrāde un šķirošana” iepazīšanās ar poligonu ,,Ķīvītes” (L.Grosmane)

Individuālās karjeras konsultācijas 9. un 12..klašu skolēniem – pēc pieprasījuma.

Skolas 9. un 12.klašu skolēnu tālākizglītības nodomu apkopošana, sniegšana skolas administrācijai un projekta koordinatorei.

 

Aptauja par skolas 9. un 12.klašu skolēnu tālākizglītības nodomiem.

 

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs.

 

“13-14 gadīgo skolēnu nodarbinātība vasarā”- reģistrēšana un pieteikumu izvērtēšana (sadarbībā ar administrāciju, skolas sociālo pedagogu un klašu audzinātājiem)

 

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā un skolas FB kontā par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

Konsultācijas izglītojamo vecākiem (pēc pieprasījuma).

 

Informēšana  par tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumiem vecākiem.