PKK darba plāns 2020./2021.mācību gadam

Projekta nosaukums:

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs:

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Sadarbības partneris

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

Vārds, uzvārds:

Ligita Eihvalde

 

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi).

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

1.      PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā.

2.      PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.

3.      PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm.

4.      PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; balstoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā.

5.      PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus- uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas- dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.

 

 

Plānoto darbību realizēšanas laiks

2020./2021.

Dokumentācijas veidošana

KAA pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām (pedagogi, izglītojamie, vecāki)- gan maksas pasākumi ar dažādu finansējuma avotu, gan bezmaksas pasākumi

Individuālo karjeras konsultāciju un grupu nodarbību nodrošināšana izglītojamajiem

Izpētes, metodiskais un informatīvais darbs

SEPTEMBRIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

 

PKK darba plāna 2020./2021. mācību gadam izveide, saskaņošana ar skolas administrāciju

 

KAA pasākumu gada plāna izveide projekta finansētajiem pasākumiem (iesūtīšanai VIAA)

 

Datu bāzes papildināšana par absolventu tālāko izglītību, nodarbinātību, profesijas virziena izvēli, sadarbojoties ar klāšu audzinātājiem.

 

Semināra vecākiem “Vecāku atbalsts bērnu karjeras vadības prasmju pilnveidē” koordinēšana skolas vecākiem

 

Tālākizglītības kursu “Izpratnes pilnveide par karjeras iespējām un tās integrēšana izglītības procesā” koordinēšana skolā.

 

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

Informācijas sniegšana skolēniem par individuālajām karjeras konsultācijām (e-klasē un ar klašu audzinātāju starpniecību)

 

Informācija klašu audzinātājiem/priekšmetu skolotājiem par metodiskajiem materiāliem  VIAA mājas lapā

 

Aptauja par skolēnu darbu vasarā (7.- 12.klašu skolēniem)

OKTOBRIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

 

 

“Iepazīstu uzņēmumu”  7.-9.klašu skolēniem

 

“Karjeras nedēļas 2020” organizēšana skolā.

 

“Mediķu nedēļas” koordinēšana skolā. Pasākuma apmeklēšana kopā ar skolēniem.

 

Uzņēmumu/ iestāžu apmeklēšana Liepājā sadarbībā ar dabaszinību, tehnoloģiju jomu skolotājiem.

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupu konsultāciju “Manas intereses un darba pasaule” sniegšana skolas 7.klašu skolēniem

Informācijas sniegšana skolēniem par individuālajām karjeras konsultācijām (e-klasē un ar klašu audzinātāju starpniecību)

 

Iepazīstināt skolotājus ar metodisko materiālu “100 metodikas karjeras attīstības atbalstam” (sūtīt e-klasē)

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem

NOVEMBRIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

KAA pasākuma “Studijas ārzemēs – mīti un realitāte” organizēšana skolas 10.-12.klašu skolēniem sadarbībā ar 10.klases audzinātāju (nepieciešamības gadījumā – ZOOM platformā)

 

Uzņēmumu/ iestāžu apmeklēšana Liepājā sadarbībā ar dabaszinību, tehnoloģiju, kultūras jomu skolotājiem

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupu konsultāciju “Man atbilstošā mācību/ studiju/ darba joma” sniegšana skolas 9.klases skolēniem

 

Grupas konsultācijas “Informācijas meklēšana un tās izmantošana karjeras izvēlē” sniegšana skolas 10.klases skolēniem

 

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem

 

Turpināt metodisko – izpētes darbu par mācību jomu sasniedzamo rezultātu sasaisti ar karjeras izglītību (7. -9. un 10.- 12.klašu posmi)sadarbībā  ar mācību jomu skolotājiem.

DECEMBRIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

Tikšanās ar skolas absolventiem “Mans pieredzes stāsts” (sadarbībā ar klašu audzinātājiem)

 

8. un 9.klašu skolēnu – interesentu iepazīstināšana ar Liepājas Valsts tehnikumu (sadarbībā ar LVT)

 

Kopīgu mācību stundu vadīšana skolas 9.klašu skolēniem sadarbībā ar sociālo zinību jomas skolotāju. Izmantot “100 metodikas karjeras attīstības atbalstam”

Individuālās karjeras konsultācijas  12.klases skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupas konsultācijas “Karjeras plānošana un vadība” sniegšana skolas 12.klases skolēniem

Informēt 8.-9.klašu skolēnus par profesionālajām izglītības iestādēm Kurzemē, Latvijā.

JANVĀRIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

 

Atskaites par mācību gada 1.semestrī organizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem sagatavošana un iesniegšana skolas administrācijai.

Swedbank” “Dzīvei gatavs” nodarbību koordinēšana skolā sadarbībā ar dabaszinību, valodu, tehnoloģiju jomu skolotājiem.

Uzņēmumu/ iestāžu apmeklēšana Liepājā sadarbībā ar sociālo zinību jomas skolotājiem

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašuskolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupas konsultācijas “Stereotipi un karjeras izvēle” sniegšana skolas 11.klases skolēniem

Informācijas sniegšana skolēniem par individuālajām karjeras konsultācijām (e-klasē un ar klašu audzinātāju starpniecību)

 

10.klases skolēnu izpēte. Aptauja “Izvēlētā padziļinātā kursa atbilstība manam karjeras plānam”

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem

FEBRUĀRIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

KAA pasaķuma “Ēnu diena 2021”

“Ēnoju profesionāli”  11.-12.klašu skolēniem

 

KAA pasākums “Kur mācīties tālāk?” 18.februārī Liepājas LBN. Pasākuma koordinēšana skolā. Pasākuma laikā – individuālo konsultāciju sniegšana pasākuma apmeklētājiem.

 

Uzņēmumu/ iestāžu apmeklēšana Liepājā sadarbībā ar dabaszinību, tehnoloģiju, matemātikas jomu skolotājiem

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupu konsultāciju “Manu spēju, prasmju atbilstība darba videi” sniegšana skolas 8.klašu skolēniem

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

MARTS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

KAA pasākuma “Sportista karjera pēc aktīvā sporta beigšanas”  organizēšana skolas 10.-12.klašu skolēniem sadarbībā ar 10.klases audzinātāju (nepieciešamības gadījumā – ZOOM platformā)

 

“Izvēlos profesionālo izglītības iestādi” 8. - 9.klašu skolēniem

Individuālās karjeras konsultācijas 7. - 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupu konsultāciju “Mans karjeras plāns” sniegšana skolas 9.klašu skolēniem

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem.

 

9.klašu skolēnu aptauja “Padziļinātā kursa izvēle izglītības turpināšanai”

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs.

APRĪLIS

Projekta dokumentācijas sakārtošana.

 

Protokolu un to pielikumu par piešķirtajām darba vietām skolēniem izstrāde, iesniegšana skolas adminisrācijai un projekta koordinatorei.

“Izvēlos studijas”  11.-12.klašu skolēniem

 

“Es un mana nākotne”  9.-12.klašu skolēniem

Individuālās karjeras konsultācijas 9.  un 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

 

Grupas konsultācijas “Lēmuma pieņemšana” sniegšana skolas 12.klases  skolēniem

Aptauja par skolēnu ārpusskolas nodarbībām un dalību interešu pulciņos, to ietekmi uz karjeras izvēli,  attīstību (7.-12.kl.)

 

Informācijas sniegšana skolēniem par iespēju strādāt vasarā “Nodarbinātības projektos”

Skolēnu iesniegumu izvērtēšana (sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu un klašu audzinātājiem)

 

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs.

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem

MAIJS

Projekta dokumentācijas sakārtošana. 

 

Skolas 9. un 12.klašu skolēnu tālākizglītības nodomu apkopošana, sniegšana skolas administrācijai un projekta koordinatorei.

 

Atskaites par mācību gada 2.semestrī organizētajiem un apmeklētajiem KAA pasākumiem sagatavošana un iesniegšana skolas administrācijai.

Liepājas SEZ uzņēmumu apmeklēšana Liepājā sadarbībā ar dabaszinību, tehnoloģiju, matemātikas jomu skolotājiem

Individuālās karjeras konsultācijas 9. un 12.klašu skolēniem – pēc pieprasījuma

Aptauja par skolas 9. un 12.klašu skolēnu tālākizglītības nodomiem.

 

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju dienām izglītības iestādēs.

 

SAGATAVOJA:  PKK  Ligita Eihvalde _____________________________________

                                                                        (PKK vārds, uzvārds, paraksts)

datums:_____________

 

IEPAZINOS: Izglītības iestādes vadītājs  Inta Freiberga ____________________________________

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)

datums:_____________