Pielikums Nr.1

Latvijas Republikas izglītības sistēma

http://www.niid.lv/files/izglitibas-sistema.png


Latvijas izglītības sistēma ietver pirmsskolas izglītību, pamatskolas izglītību, vidējo izglītību, profesionālo izglītību un augstāko izglītību. Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi. Izglītības sistēmā iegūtā Profesionālā kvalifikācija parāda, ka cilvēks ir ieguvis noteiktai profesijai atbilstošu izglītību un sasniedzis zināmu profesionālās meistarības līmeni. Profesionālā kvalifikācija tiek apstiprināta ar noteikta parauga dokumentu un tā dod tiesības strādāt konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstošu darbu vai saņemt sertifikātu darbam privātpraksē.

Katram profesionālās kvalifikācijas līmenim ir noteiktas izglītības programmas, kurās tas ir iegūstams. Latvijas izglītības sistēmā ir dažādi izglītības iestāžu tipi, kas viens no otra atšķiras ar izglītības iestādes nosaukumu, piedāvāto izglītības līmeni un programmu veidiem. Tāpēc, veicot izvēli, ir jāizpēta piedāvāto mācību programmu veidi un jānoskaidro iegūstamās kvalifikācijas līmenis.

 

Izglītošanās iespējas pēc vidusskolas

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē, kur var apgūt akadēmiskās augstākās izglītības programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas.

-          Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – apgūst sarežģītas pakāpes profesiju, taču ne studijas, ne tālākā darbība nav saistītas ar zinātnisko pētniecību. Iegūtā izglītība atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (4.PKL - sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu mainīgās situācijās, uzņemties atbildību par resursu sadali, organizēt un vadīt citu speciālistu un/vai strādnieku darbu). Studiju ilgums ir 2-3 gadi. Iegūstot izglītību, jaunietis saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu. Šī izglītība dod iespējas turpināt studijas augstākas profesionālas kvalifikācijas ieguvei.

-          Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim (5.PKL - nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju patstāvīgi analizēt, pieņemt lēmumus, projektēt un/vai plānot, organizēt, vadīt, kontrolēt, un/vai veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē).  Studijas ilgums nav mazāks par 4 gadiem pēc vidējās izglītības un ne mazāks kā 2 gadi pēc koledžas izglītības ieguves. Otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību var iegūt:

§  Pabeidzot profesionālo studiju programmu un saņemot profesionālās augstākās izglītības diplomu un augstākās profesionālās kvalifikācijas diplomu un tiesības studēt tālāk maģistrantūrā.

§  Pabeidzot profesionālā bakalaura studiju programmu un saņemot profesionālā bakalaura diplomu un augstākās profesionālās kvalifikācijas diplomu un tiesības studēt tālāk maģistrantūrā.

Jaunietis pēc vidējās izglītības iegūšanas var arī izvēlēties iegūt profesionālo kvalifikāciju, mācoties profesionālās izglītības iestādēs vai profesionālās tālākizglītības kursos.

 

Kas jāzina, izvēloties izglītības iestādi:

a)      Studiju kredīts - valsts budžeta aizdevums studentam, lai segtu maksu par studijām. Šo kredītu var pieprasīt tie studenti, kuri mācās par maksu. Šis kredīts nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru

b)      Valsts kredīts studējošajiem – aizdevums no valsts budžeta līdzekļiem, paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu mēnesī.

 


Pielikums Nr.2

 

Izglītības, pieredzes un darba ieguves iespējas ārvalstīs

Informācijas avots un interneta adrese

Pieejamā informācija

Eiropas Komisijas informācijas apmaiņas un konsultāciju tīkls EUROGUIDANCE

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/valstu_katalogs/

Ø  Izglītības iespējas Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs;

Ø  Studentu apmaiņa;

Ø  Praktiski padomi pirms došanās uz ārzemēm.

Eiropas Komisijas izglītības iespēju portāls PLOTEUS

http://ec.europa.eu/ploteus

Ø  Izglītības iespējas ārzemēs;

Ø  Apmaiņas programmas un to iespējas;

Ø  Pārcelšanās uz citu valsti;

Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidota interneta vietne Brauktvainebraukt.lv

 http://brauktvainebraukt.lv

Ø  Uzdevumi, lai pārliecināties, vai ir īstais brīdis doties pasaulē,

Ø  Ieteikumus, kā sagatavoties ārzemju pieredzei

Eiropas Jaunatnes portāls

http://europa.eu/youth

Ø  Iespējas dzīvot, mācīties un strādāt ārzemēs;

Ø  Brīvprātīgo darbs

Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" mājas lapa

www.jaunatne.gov.lv  

Ø  Brīvprātīgo darbs;

Ø  Neformālā izglītība;

Ø  Jaunatnes mobilitātes un pieredzes apmaiņas projekti.

Eiropas darba mobilitātes portāls EURES

www.eures.europa.eu

 

Ø  Vakances;

Ø  Iespēja ievietot savu CV;

Ø  Pārcelšanās uz dzīvi citā valstī;

Ø  Izglītības iespējas ārzemēs.


Pielikums Nr.3

Informatīvie resursi internetā

Informācijas avots un interneta adrese

Pieejamā informācija

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

www.niid.lv

 

Ø  Detalizēta informācija par izglītības iespējām (programmu apraksti, apguves veids, vieta, valoda, maksa, ilgums u.c.);

Ø  Skaidrojumi par dažādiem izglītības jautājumiem;

Ø  Aktuāla izglītība informācija;

Ø  Informācija par akreditāciju, kreditēšanu, konkursiem, stipendijām u.tml.;

Ø  Iespēja uzdot jautājumu e-konsultantam;

Ø  Karjeras izvēles testi.

Valsts izglītības attīstības aģentūras vietne „Profesiju pasaule”

www.profesijupasaule.lv

Ø  Dažādu jomu uzņēmumu darbības apraksti;

Ø  Profesiju apraksti;

Ø  Intervijas ar profesionāļiem;

Ø  Fotogalerijas un video materiāli par profesijām;

Ø  Izglītības iespējas.

Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapa

www.sza.gov.lv/

Ø  Studiju un studējošo kredīti.

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļa „Karjeras atbalsts”

www.viaa.gov.lv

Ø  Karjeras atbalsta materiāli skolēniem un vecākiem;

Ø  Karjeras ziņu izdevumi.

Latvijas Universitātes Karjeras centrs

www.karjera.lu.lv  

Ø  Īsas konsultācijas e-vidē;

Ø  Studiju programmu izvēles tests „Pastudē sevi”.

Rīgas Tehniskās universitātes vietne

www.nacstudet.lv

Ø  Studiju programmu izvēles tests;

Ø  Latvijas reģionālo augstskolu un Rīgas Tehniskā universitātes studiju programmu katalogs;

Ø  Mācību materiāli.


 

Informācijas avots un interneta adrese

Pieejamā informācija

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas Karjeras pakalpojumu sadaļa

www.nva.gov.lv/pkiva  

Ø  Karjeras izvēles un plānošanas metodikas un materiāli;

Ø  Darba meklēšanas materiāli;

Ø  Izglītības iespēju katalogs;

Ø  Profesiju apraksti;

Ø  Grāmata patstāvīgai profesijas izvēlei „Veido savu karjeru pats!”;

Ø  Elektroniskās karjeras konsultācijas.

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa

www.nva.gov.lv

Ø  Vakances;

Ø  Nodarbinātības pasākumi jauniešiem;

Ø  Apmācību iespējas.

Personāla atlases uzņēmumu mājas lapas

www.e-darbs.lv

www.workingday.lv

www.vakance.lv

www.cvmarket.lv

www.cv.lv

Ø  Darba sludinājumi;

Ø  Iespēja ievietot savu CV;

Ø  Padomi darba meklēšanā.

Nevalstiskās organizācijas “Jauniešu konsultācijas” portāls

www.prakse.lv

Ø  Profesiju apraksti;

Ø  Prakses iespējas;

Ø  Tests piemērotākās darba jomas noteikšanai;

Ø  Atsauksmes par mācību iestādēm un profesijām;

Ø  Atvērto durvju dienas mācību iestādēs un uzņēmumos;

Ø  Brīvprātīgo darbs;

Ø  Izglītības iespējas;

Ø  Vakances.


 

Informācijas avots un interneta adrese

Pieejamā informācija

Bezpeļņas organizācijas Dream Foundation mājas lapa

www.dreamfoundation.eu

Ø  Pieteikšanās studijām ārzemēs;

Ø  Studiju programmas;

Ø  Studiju finansēšana;

Ø  Karjeras tests;

Ø  Tests „Vai es esmu gatavs studēt ārzemēs?”;

Ø  Angļu valodas zināšanu pārbaudes tests;

Ø  Praktiski padomi pirms došanās uz ārzemēm.

Biedrība “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”

www.jal.lv

Ø  Skolēnu mācību uzņēmumi;

Ø  Semināri un konkursi uzņēmēja prasmju attīstīšanai;

Ø  Ēnu dienas.