Reglaments - Skola2023

Pāriet uz saturu

Reglaments

Par mums > Par skolu > Skolēnu līdzpārvalde


Skolēnu Līdzpārvaldes
REGLAMENTS
Izveidots saskaņā ar Skolas nolikuma 11.punktu.
     I LĪDZPĀRVALDE
1.      J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolēnu līdzpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Līdzpārvalde līdzdarbojas skolas darba organizēšanā.
2.      Līdzpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā.
3.      Līdzpārvalde savā darbībā ievēro līdzpārvaldes reglamentu un iekšējās kārtības noteikumus. Līdzpārvaldes reglamentgu apstiprina skolas direktore.
4.      Līdzpārvalde var izmantot skolas un savu simboliku un atribūtiku.
5.      Līdzpārvaldei ir padomdevēja tiesības J.Čakstes Liepājas pils.10.vidusskolas administrācijai.
6.      Līdzpārvalde var īstenot J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas administrācijas deleģētās funkcijas Līdzpārvaldei.
       II LĪDZPĀRVALDES DARBĪBAS MĒRĶI UN GALVENIE UZDEVUMI

1. Līdzpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, nepieciešamo prasmju un iemaņu apgūšanā.
2.Līdzpārvaldes galvenie uzdevumi:
2.1. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
2.2. pārstāvēt skolēnu intereses;
2.3. veicināt mācību procesa efektivitāti;
2.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
2.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
2.6. sadarboties ar citu skolu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
         III LĪDZPĀRVALDES  IZVEIDE UN VĒLĒŠANAS
1. Līdzpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka līdzpārvaldes nolikums.
2. Līdzpārvaldes izveidei un prezidenta vēlēšanām jānotiek septembra pirmajās divās nedēļās.
3. J.Čakstes Liepājas pils. 10.vidusskolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu līdzpārvalde.
4. Līdzpārvaldei skolēnus izvirza 7.- 12.klašu kolektīvi vai piesakās interesenti. Pirmajā  skolēnu līdzpārvaldes sēdē  izvirza prezidenta kandidatūras un  prezidentu ievēl, aizklāti balsojot. Visvairāk balsu ieguvušais kļūst par prezidentu, nākošais –par viceprezidentu.
5. Ja nepieciešams,var rīkot ārkārtas prezidenta vēlēšanas.
6. Līdzpārvaldes prezidentu ievēl uz vienu mācību gadu.
     IV LĪDZPĀRVALDES  SASTĀVS UN DARBĪBAS  ORGANIZĀCIJA
1. Līdzpārvaldē ir ne mazāk kā 12 skolēni.
2. Līdzpārvaldei ir prezidents un viceprezidents.
3. Līdzpārvaldes sēdes notiek regulāri, un ne retāk kā divas reizi mēnesī.
4. Līdzpārvaldes sēdes vada prezidents, viceprezidents vai līdzpārvaldes konsultants.
   V SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES  PREZIDENTA UN LOCEKĻU  PIENĀKUMI
1. Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta pienākumi:
1.1. vadīt Skolēnu līdzpārvaldes sēdes;
1.2. atbildēt par Skolēnu līdzpārvaldes darbu;
1.3. sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm;
1.4. iesaistīties un pārstāvēt skolu Liepājas  Skolēnu domes rīkotajās aktivitātēs.
2. Skolēnu līdzpārvaldes locekļu pienākumi:
2.1. regulāri apmeklēt Skolēnu līdzpārvaldes sēdes;
2.2. aktīvi iesaistīties Skolēnu līdzpārvaldes darbā;
2.3. izteikt savus ierosinājumus skolas dzīves uzlabošanā un iesaistīties to realizēšanā;
2.4. par līdzpārvaldes lēmumiem un darbu informēt klasesbiedrus.
   VI LĪDZPĀRVALDES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
   
1.Līdzpārvaldei ir tiesības:
1.1. organizēt savu darbību atbilstpoši J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
1.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai vai skolas padomei mācību darba, ārpusklases darba vai saimnieciskajos jautājumos;
1.3. piedalīties skolas darba plānošanā;
1.4. deleģēt pārstāvjus Skolas padomē;
1.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai līdzpārvaldes reglamentā;
1.6. bez ierobežojuma izteikt līdzpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt  informāciju skolā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu.
2. Līdzpārvaldes pienākumi ir :
2.1.regulāri informēt skolēnus par līdzpārvaldes darbību, pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi;
2.2.regulāri informēt skolas administrāciju par līdzpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem;
2.3.atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un skolas nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.
Skolēnu līdzpārvaldes prezidente                               Marta Bārbale

Atgriezties pie satura