Skolēnu līdzpārvalde - Skola2022

Pāriet uz saturu

Skolēnu līdzpārvalde

Par skolu > Skolēnu līdzpārvalde

Skolēnu līdzpārvaldes
REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,sakaņā ar Skolas nolikuma 11.punktu

I. Vispārīgie nosacījumi
1. J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas skolēnu līdzpārvalde (turpmāk - Skolēnu līdzpārvalde) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu līdzpārvalde līdzdarbojas J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas (turpmāk – skola) darba organizēšanā.
2. Skolēnu līdzpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.
3. Skolēnu līdzpārvalde savā darbībā ievēro Skolēnu līdzpārvaldes reglamentu, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.
4. Skolēnu līdzpārvaldei var būt sava atribūtika un simbolika.
5. Skolēnu līdzpārvaldei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai.
II. Skolēnu līdzparvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi
6. Skolēnu līdzpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
7. Skolēnu līdzpārvaldes galvenie uzdevumi ir:
7.1.sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
7.2.pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
7.3.iesaistīties mācību un skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā;
7.4.risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
7.5.apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
7.6.sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu padomēm (pieredzes apmaiņā).

III. Skolēnu līdzpārvaldes izveide un vēlēšanas

8. Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka Skolēnu līdzpārvaldes reglaments.
9. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena Skolēnu līdzpārvalde.
10. Par Skolēnu līdzpārvaldes locekļiem var kļūt:
10.1. 9. - 12. klases skolēni, kas demokrātiskā ceļā tiek izvirzīti no savas klases;
10.2. paši izsaka vēlēšanos darboties.
11. Skolēnu līdzpārvaldi ievēl uz vienu gadu.
12. Skolēnu līdzpārvaldes locekļi aizklāti no sava vidus ievēl prezidentu, kurš vada, koordinē un pārstāv Skolēnu līdzpārvaldi.
13. Par Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vietnieku kļūst skolēns, kurš ieguvis otru lielāko balsu skaitu. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu līdzpārvaldes prezidentu.
14. Skolēnu līdzpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Skolēnu līdzpārvaldē:
14.1. pārtraucot mācīties J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā
      14.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu līdzpārvaldes.
15. Skolēnu var izslēgt no Skolēnu līdzpārvaldes, ja to ierosina vismaz 6 Skolēnu līdzparvaldes locekļi, skolēns ir pārkāpis savas skolas iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmes.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija

16. Skolēnu līdzpārvaldē ir ne mazāk kā 10 skolēni:
16.1. Skolēnu līdzpārvaldes prezidents;
16.2. Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vietnieks;
16.3. Skolēnu līdzpārvaldes locekļi.
17. Skolēnu līdzpārvaldes sēdes notiek vismaz kā divas reizes mēnesī
18. Skolēnu līdzpārvaldes sēdes vada Skolēnu līdzpārvaldes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vietnieks vai  Skolēnu līdzpārvaldes konsultants.
19. Skolēnu līdzpārvaldes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.
20. Lēmumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no kopējo līdzpārvaldes locekļu skaita.

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

21. Skolēnu līdzpārvaldei ir tiesības:
21.1. organizēt Skolēnu līdzpārvaldes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
21.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves uzlabošanai;
21.3. piedalīties skolas ārpusstundu darba plānošanā;
21.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu līdzparvaldes reglamentā.
22. Skolēnu padomes pienākumi ir:
22.1. regulāri informēt skolēnus par Skolēnu līdzpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem;
22.2. regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu līdzpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem;
22.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

VII. Noslēguma jautājumi

23. Skolas direktore ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Skolēnu līdzpārvaldes funkcijas.Atgriezties pie satura