Skolas padomes reglaments - Skola2023

Pāriet uz saturu

Skolas padomes reglaments

Par skolu > Normatīvie dokumenti
Izdots saskaņā ar Liepājas pilsētas domes
 
2021.gada 21.maijā apstiprināto (lēmums Nr.201/6)
 
J.Čakstes Liepājas pilsētas
 
10.vidusskolas nolikuma 29. punktu,
 
Izglītības likuma 31.pantu
 
 
Skolas padomes reglaments
 
 
1.      Vispārīgie noteikumi
 
1.1 Skolas padome (turpmāk tekstā Padome) ir sabiedrisks formējums, tiek izveidota kā izglītības iestādes (turpmāk tekstā Skola) institūcija sadarbībai ar sabiedrību, pašvaldību un izglītojamo (turpmāk tekstā Skolēni) vecākiem. Tai ir padomdevēja tiesības.
 
1.2  Skolas padomes reglamentu pieņem Skolas padomē.
 
1.3 Padome aizstāv skolas, skolēnu un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.
 
1.4  Padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.
 
 
2.      Skolas padomes darbība
 
2.1  Padomes darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbību izglītības īstenošanas procesā un panākt vecāku un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un vecāku aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā un sabiedriskā darba organizēšanā.
 
2.2  Padome:
 
2.2.1.sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai;
 
2.2.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā;
 
2.2.3.sniedz priekšlikumus jautājumos par skolēnu un skolas darbinieku tiesībām un pienākumiem;
 
2.2.4.sniedz Skolas vadītājam priekšlikumus par Skolas darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
 
2.2.5. ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);
 
2.2.6.lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;
 
2.2.7.risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
 
2.2.8. veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
 
2.2.9.informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem;
 
2.2.10.ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
 
2.2.11.veic citus Skolas padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 
2.2.12.       ir ienākuši) un sniegt pārskatu par to Skolas vecāku pilnsapulcei.
 
 
3.Skolas padomes sastāvs, ievēlēšanas kārtība un darbības noteikumi
 
2.3  Skolā darbojas viena Padome.
 
2.4  Padomes sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieki, kuri vienlaicīgi nav izglītojamo vecāki, vecāku pārstāvji, kuri ir vairākumā, skolēnu Līdzpārvaldes pārstāvis.
 
2.5  Vecāku pārstāvjus var pārvēlēt.
 
2.6  Skolas padomes priekšsēdētājs sadarbojas ar Skolas direktori, organizē un vada skolas padomes darbu.
 
2.7  Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mācību gadā, tās tiek protokolētas, protokoli glabājas Skolā.
 
2.8   Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 
2.9   Skolas padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi pārrauga Skolas padomes priekšsēdētājs.
 
2.10  Par Skolas padomē pieņemtajiem lēmumiem skolas direktors nepieciešamības gadījumā informē skolotājus, skolēnus un viņu vecākus.
 
 
4. Skolas padomes tiesības
 
 
4.1.Saņemt no Skolas administrācijas informāciju par mācību un audzināšanas darba organizāciju skolā- nolūkā izmantot šo informāciju skolas mācību un audzināšanas darba uzlabošanai.
 
4.2. Piedalīties skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā un ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā, ja pasākuma organizēšanai paredzēti vecāku vai citi ziedojumi.
 
4.3. Izmantot skolas telpas un aprīkojumu skolas padomes sēžu u.c. pasākumu organizēšanai, saskaņojot tos ar skolas vadību.
 
4.4. Sekot skolas budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai.
 
4.5. Izteikt priekšlikumus direktoram visos ar skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.
 
 
 
 
 


Atgriezties pie satura