Skolas padomes reglaments - Skola2022

Pāriet uz saturu

Skolas padomes reglaments

Par skolu > Normatīvie dokumenti
Izdots saskaņā ar J.Čakstes Liepājas pilsētas
10.vidusskolas nolikuma 7. punktu,
Izglītības likuma 31.pantu

Skolas padomes reglaments

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Skolas padome (turpmāk tekstā Padome) ir sabiedrisks formējums, tiek izveidota kā izglītības iestādes (turpmāk tekstā Skola) institūcija sadarbībai ar sabiedrību, pašvaldību un izglītojamo (turpmāk tekstā Skolēni) vecākiem. Tai ir padomdevēja tiesības.
1.2 Skolas padomes reglamentu pieņem Skolas padomes kopsapulce, apstiprina skolas direktors.
1.3 Padome aizstāv skolas, skolēnu un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.
1.4 Padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.

2. Skolas padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

2.1 Padomes darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbību izglītības īstenošanas procesā un panākt vecāku un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un vecāku aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā un sabiedriskā darba organizēšanā.
2.2 Padomes uzdevumi:
2.2.1 organizēt mērķtiecīgu skolotāju– skolēnu– vecāku sadarbību;
2.2.2 informēt sabiedrību par izglītības iestādes darbību, pārstāvot skolas intereses;
2.2.3 veicināt izglītības procesa efektivitātes paaugstināšanos;
2.2.4 iespēju robežās iesaistīties sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
2.2.5 apkopot vecāku priekšlikumus un tos iespēju robežās īstenot Padomes darbības ietvaros;
2.2.6 izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu;
2.2.7 iesniegt priekšlikumus skolas iekšējās kārtības noteikumu grozījumiem;
2.2.8 iesaistīties skolas sabiedrisko pasākumu organizatorisko jautājumu risināšanā;
2.2.9 sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu (ja tādi ir ienākuši) un sniegt pārskatu par to Skolas vecāku pilnsapulcei.

3.Skolas padomes sastāvs, ievēlēšanas kārtība un darbības noteikumi

3.1 Skolā tiek ievēlēta viena Padome.
3.2 Padomes sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieki, kuri vienlaicīgi nav izglītojamo vecāki, vecāku pārstāvji, kuri ir vairākumā, skolēnu Līdzpārvaldes pārstāvis.
3.3 Vecāku pārstāvjus var pārvēlēt, ja izvirzītie atsakās darboties.
3.4 Vecāku un skolas darbinieku darbības laiks skolas padomē ir 2 gadi (izņemot gadījumus, ja tiek ievēlēti atkārtoti).
3.5 Skolas padome priekšsēdētaju un vietnieku ievēl Skolas padomes pirmajā sanāksmē ar balsu vairākumu.
3.6 Skolas padomes priekšsēdētājs organizē un vada skolas padomes darbu.
3.7 Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā, tās tiek protokolētas, protokoli glabājas pie direktora.
3.8  Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.9  Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.
3.10 Padome lēmumus pieņem balsojot, tie tiek pieņemti ar balsu vairākumu.
3.11 Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
3.12  Skolas padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi kontrolē Skolas padomes priekšsēdētājs.
3.13  Par Skolas padomē pieņemtajiem lēmumiem skolas direktors nepieciešamības gadījumā informē pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus.

4. Skolas padomes tiesības

4.1.Prasīt un saņemt no administrācijas jebkuru informāciju par mācību un audzināšanas
darba organizāciju skolā- nolūkā izmantot šo informāciju skolas mācību un
audzināšanas darba uzlabošanai.
4.2. Piedalīties skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā un ar tiem saistīto finansiālo
jautājumu risināšanā, ja pasākuma organizēšanai paredzēti vecāku vai citi ziedojumi.
4.3. Izmantot skolas telpas un aprīkojumu skolas padomes sēžu u.c. pasākumu
organizēšanai, saskaņojot tos ar skolas vadību.
4.4.Sekot skolas budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai.
4.5. Izteikt priekšlikumus direktoram visos ar skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.


Atgriezties pie satura